Cvičení 10: Kmen Chelicerata

Kmen Chelicerata - klepítkatci

Třída Arachnida - pavoukovci

Řád Araneae - pavouci

Z našeho území je známo téměř 1000 druhů pavouků. Do podřádu Orthognatha patří jen tři druhy rodu Atypus (sklípkánek), které obývající suché až xerotermní stanoviště. Všichni ostatní pavouci patří do podřádu Labidognatha. Mezi významné systematické znaky patří počet a umístění očí.

Araneus

Rod Araneus je významným rodem čeledi křižákovitých (Araneidae), do které patří u nás asi 50 druhů nápadných velkým rozdílem ve velikosti hlavohrudi a zadečku. Všichni vytváří veliké a dvourozměrné kolové sítě. Nejznámnější je A. diadematus (křižák obecný) s typickou světlou kresbou na zadečku. Velkým a hojným druhem je A. quadratus (k. čtyřskvrnný), který má zbarvení zadečku žlutavé, šedozelené až červenohnědé. Je rozšířen zejména na vlhkých lukách.

Tělo pavouka se skládá z nevelké hlavohrudi (prosoma, cephalothorax,), která nese šest párů končetin, a ze zadečku (opisthosoma, abdomen). Hlavohruď je na zadeček napojena tenkou stopkou (petiolus), která odpovídá 7. článku těla. Hlavohruď je kryta silnou kutikulou. V její zadní polovině je prohlubeň, tzv. thorakální jamka, ze které vede dozadu několik drobných brázd. Jsou to místa (tzv. apodemy), na kterých jsou upnuty svaly vedoucí k savému žaludku a k nohám. Na přední straně hlavohrudi jsou čtyři páry jednoduchých očí (u některých skupin našich pavouků jsou však jen tři páry oči). Na břišní straně těla je zřetelný štít (sternum), ležící mezi základními články noh. Štít má pětiúhelníkovitý obrys a vpředu před ním leží menší destička, dolní pysk (labium).

Charakteristickým znakem klepítkatců je utváření končetin. První pár přívěsků tvoří chelicery, které svojí funkcí připomínají kusadla hmyzu. Chelicery jsou dvoučlánkové, v klidu jsou obráceny dolů. Jejich druhý článek je přiložen k článku prvnímu v místech, kde je několik drobných zoubků. Na druhém článku je vyústění jedové žlázy. Při usmrcování kořisti pavouk rozevírá první články od sebe a druhé, srpovité články směřují dopředu. V klidu jsou základní články sklopeny k zemi a drápky směřují proti sobě (labidognátní typ chelicer). Druhý párem končetin jsou makadla (pedipalpy). Makadla (pedipalpy) mají o článek méně než kráčivé končetiny (chybí metatarsus) a navíc je na nich zvláštním způsobem rozšířen článek kyčelní (gnathokoxa). Gnathokoxa je bohatě ochlupena a spolu s chloupky svrchního a spodního pysku vytváří filtr a podporuje nasávání ztekucených tkání mimotělně natrávené kořisti. Pedipalpy u samců mají koncový článek nápadně zvětšen. Je složen ze dvou hlavních částí: miskovitého cymbia a vlastního kopulačního orgánu, uloženého v cymbiu. Kopulační orgán má tvar váčku (bulbus). Součástí samčího kopulačního ústrojí jsou též výběžky (apofýzy) umístěné na ostatních článcích makadla.

Ostatní končetiny jsou rozdílně diferencovány. Zadní dva páry nohou jsou relativně nejpůvodnější. Jsou složeny ze sedmi článků: kyčle (coxa), příkyčlí (trochanter), stehna (femur), kolena (patella), holeně (tibia), nártu (metatarsus), chodidla (tarsus) a drápků. Přední dva páry nohou mají kloubovitě připevněny ostny, které se vztyčují až při vzrušení pavouka.

Zadeček má okrouhle elipsovitý tvar. Samice mají zadeček větší než samci. U zadečku samic jsou na břišní straně viditelné vnější kopulační orgány, tzv. epigyne, ze kterých se táhne epigastrální rýha. Na jejím konci jsou stigmata vedoucí k plicním vakům. Pod základní chitinovou destičkou jsou umístěny semenné schránky (receptacula seminis). U samečků je vývod pohlavních orgánů jednoduchý. Vzadu na zadečku jsou umístěny snovací bradavky, před nimiž je nepárové stigma vedoucí k trachejím. První a druhý pár snovacích bradavek se skládá ze dvou částí. Mezi prvým párem bradavek je drobný špičatý útvar (kolulus). Na snovacích bradavkách jsou drobné výběžky, které vedou ke snovacím žlázám uvnitř zadečku. Za bradavkami směrem k hřbetní straně je řitní otvor.

Tělní orgány jsou pozorovatelné na podélném řezu. Na hlavohrudi je zřetelný jícen, který má žlutohnědé zbarvení. Ostře kontrastuje s bělavou tkání centrální nervové soustavy, dělené na část nadjícnovou a podjícnovou. Trávicí soustava je z větší části ektodermálního původu. Za savým žaludkem se trávicí trubice větví v mohutné slepé výběžky, které se po stranách žaludku obloukovitě stáčí nad nadjícnové ganglium. V zadečku je trávicí trubice nepravidelného tvaru a větví se do četných slepých výběžků, které vyplňují prostory mezi orgány zadečku. Před vyústěním trávicí trubice je na hřbetní straně vakovitý výběžek (kloaka), jež obsahuje exkrementy bělavé barvy.

Vylučovací soustava je tvořena především nefrocyty. Jsou to obří buňky o velikosti až 0,1 mm. Zachycují z hemolymfy škodlivé látky, které po zneškodnění vrací do krevního oběhu. Jsou pouze v hlavohrudi, zejména ve spodní části.

Cévní soustava je tvořena silnostěnným trubicovitým srdcem, které leží v nezřetelné tenkostěnné dutině perikardu na hřbetní straně zadečku. Srdce vybíhá vpřed v hlavovou tepnu (aorta). Hemolymfa je do srdce nasávána dvěma páry štěrbinovitých ostií.

Nervová soustava je nezřetelná, s bělavou nadjícnovou a podjícnovou zauzlinou v hlavohrudi.

Na řezu zadečkem samičky jsou viditelná vajíčka uvnitř ovarií. Na břišní straně leží silně sklerotizovaná pohlavní destička (epigyne), pod níž leží zásobní váčky (receptacula seminis). Váčky vyúsťují nezávisle na vaječnících do epigastrické rýhy.

Na řezu hlavohrudí je zvláště nápadná silná svalovina, která ovládá chelicery, pedipalpy, kráčivé končetiny, sací žaludek a ovládá i pohyb zadečku. Spirálně uspořádaná svalovina kryje i mohutně vyvinutou jedovou žlázu. Uvnitř zadečku je svalovina vyvinuta poměrně slabě.

Misumena

Jediný druh rodu M. vatia (běžník kopretinový) je největším naším druhem čeledi běžníkovitých (Thomisidae). Zástupci čeledi nevytváří sítě, kořisti se zmocňují skokem. Mají nápadně dlouhé, do strany směřující (laterigrádní) nohy.

Tetragnatha a Metellina

Čeleď čelistnatkovitých (Tetragnathidae) je u nás zastoupena zejména druhem T. extensa (čelistnatka rákosní), který vytváří velké sítě, většinou vodorovné. Čelistnatky jsou nápadné válcovitým zadečkem a velmi dlouhými a tenkými nohami. Vyskytuje se v blízkosti vod. Jiným druhem čeledi je Metellina segmentata s význačnou bílo-růžovou kresbou na zadečku a nápadně otrněnými nohami.

Salticus

Rod patří do čeledi skákavkovitých (Salticidae) Jsou to drobní, tmavě zbarvení pavouci, kteří se kořisti zmocňuji skokem. Mají nápadný pár velkých očí směřujících vpřed. Nevytváří sítě k lovu. Černočerně pruhovaný zadeček má Salticus scaenicus (skákavka pruhovaná).

Tegenaria

Rod patří do čeledi pokoutníkovitých (Tegenaridae), pro které je charakteristická rozsáhlá vodorovná síť, na kterou navazuje pavučinová rourka. V domácnostech je častý druh T. domestica (pokoutník domácí).

Rody Trochosa, Pardosa, Pirata

Čeleď slíďákovitých (Trochosidae) zahrnuje pavouky, kteří si nevytváří sítě, kořisti se zmocňují rychlým během. U nás žijí četné druhy rodů Trochosa, Pirata a Pardosa.

 

Praktické úkoly:

1. Nakreslete a popište celkovou stavbu těla pavouka z dorzální i ventrální strany. Nakreslete umístění, počet a velikost očí. Oddělte chelicery, pedipalpy a první pár kráčivých končetin, nakreslete je a popište jejich stavbu. Použijte binokulární lupu.

2. Proveďte žiletkou podélný řez v ose těla na podložním skle. Řez pozorujte binokulární lupou v Petriho misce (ponořený v alkoholu). Určete a popište podle skutečnosti tělní orgány.

3. Seznamte se z různými zástupci řádu pavouků, nakreslete rozmístění a vzájemnou velikost a počet očí a  předložené druhy určete do úrovni čeledi (rodu).

Doporučená literatura:

Baum, J., Buchar, J. (1973): V říši pavouků. – SPN. Praha.

Buchar, J., Kůrka. A. (1998): Naši pavouci. – Academia. Praha.

Buchar, J. a kol. (1983): Práce ze zoologie. – SPN. Praha.

Buchar, J. a kol. (1995): Klíč k určování bezobratlých. – Scientia. Praha

Daniel, M., Černý, V. (1971): Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV. – Nakl. ČSAV. Praha.

Kunst, M. a kol. (1954): Zoologické praktikum. – Nakl. ČSAV. Praha.